PRAVILNIK O TIPOVIMA TAKMIČENjA

Ovim pravilnikom o sistemu takmičenja (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se osnovne odredbe o sistemu bodovanja takmičarskih aktivnosti i delatnosti u organizaciji ili pod okriljem Društva.

Sva šodokan aikido takmičenja su manifestacije koje se organizuju i odvijaju prema unapred utvrđenim pravilima takmičenja Šodokan aikido federacije (Shodokan Aikido Federation) (u daljem tekstu: SAF).

Za primenu ovog Pravilnika zadužena je Takmičarska komisija.

Takmičarska komisija ima onoliko članova koliko udruženja učestvuje u sistemu takmičenja. Svake sednice rotiraju se predsedavajući sednice, kako bi bila ispoštovana ravnopravnost svih članova takmičarske komisije. Predsedavajući se smenjuju počev od najstarijeg ka najmlađem članu takmičarske komisije.

Ukoliko takmičarska komisija nema minimum tri člana, njenu ulogu preuzima Upravni odbor Društva do zadovoljenja ovog uslova.

Takmičarska komisija sastaje se po potrebi.

Mandat članova komisije traje najviše 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Takmičarska komisija odluke donosi većinom prisutnih članova.

Takmičenja se održavaju u BORBAMA (KUMITE) i izvođenju KATA (ENBU), u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

ENBU obuhvata sledeće tipove takmičenja:

 • Randori-no-kata
 • Goshin-no-Kata
 • Slobodna (otvorena) kata
 • Kon-go-dan-tai-sen
 • Ninindori

KUMITE  obuhvata sledeće tipove takmičenja:

 • Tanto Tai-sabaki
 • Toshu Randori (Randori Kyogi)
 • Tanto Randori

RANDORI-NO-KATA

Takmičari izvode 17 tehnika bez tanto-a po redosledu tehnika u kati.

Takmičari mogu izvoditi tehnike i iz desnog i iz levog stava, s time da celu katu moraju izvesti koristeći istu ruku.

Tori i Uke se ne mogu menjati tokom kate.

GOSHIN-NO-KATA

Trenutno je izuzeta iz takmičarskog programa

SLOBODNA (OTVORENA) KATA

Tori i/ili Uke mogu koristiti oružje (jo, bokken, tanto u skladu sa Shodokan aikido programom obuke) ukoliko je to propisala Takmičarska komisija.

Na takmičarima je da odluče o tipu i broju tehnika. Kata može biti postojeća Koryu-no-kata, goshin-ho no kata, odnosno niz tehnika odabran od strane takmičara koje potiču bilo iz Shodokan aikidoa ili nekog drugog tradicionalnog stila aikidoa.

Izvođenje tehnika može biti posmatrano u širem kontekstu na otvorenim takmičenjima gde takmičari iz drugih stilova mogu učestvovati.

Takmičari ne smeju koristiti opasne tehnike ili opasno oružje (bez metalnog oružja).

Ne postoji ograničenje u broju tehnika koje će se izvesti, međutim preporučljivo je da se njihov broj kreće između 16-22 tehnike za čije izvođenje nije potrebno više od tri minuta.

Pored opreme utvrđenim SAF pravilima takmičenja, dozvoljeno je nošenje hakama.

Ne postoje kazneni poeni vezani za trajanje prikaza tehnika. Međutim, sve kate bi trebalo biti završene u vremenskom okviru od 3 minuta. Ukoliko par prekorači ovaj vremenski interval, biće prekinuti, a tehnike izvedene nakon isteka 3 minuta neće biti uzete u razmatranje prilikom ocenjivanja.

Ova vremenska ograničenja mogu varirati u zavisnosti od posebnih uslova održavanja takmičenja, što će blagovremeno biti najavljeno od strane Takmičarske komisije.

JIYU WAZA / NININDORI

Takmičari nastupaju u timovima od po troje, u kome svi naizmenično menjaju uloge torija, dok su druga dva takmičara uke.

Tori se istovremeno brani od dva takmičara koji su uke.

Vreme dozvoljeno svakom takmičaru za ulogu torija je 30 sekundi. Ukupno vreme dozvoljeno za svaki tim je 1 minut i 30 sekundi.

Na takmičarima je da odluče o tipu i broju tehnika. Kata može biti postojeća Koryu-no-kata, goshin-ho no kata, odnosno niz tehnika odabran od strane takmičara koje potiču bilo iz Shodokan aikidoa ili nekog drugog tradicionalnog stila aikidoa.

Izvođenje tehnika može biti posmatrano u širem kontekstu na otvorenim takmičenjima gde takmičari iz drugih stilova mogu učestvovati.

Takmičari ne smeju koristiti opasne tehnike.

Tim stupa na takmičarski prostor i kreće se ka njegovom središtu u koloni. Dolaskom u središte naklanjaju se glavnom sudiji.

Prvi tori će zauzeti položaj u centru takmičarskog prostora tako da se glavni sudija nalazi sa njegove leve strane. Dva ukea će stati naspram njega u liniji na udaljenosti od dva metra.

Sva tri takmičara će se nakloniti i na dati signal za početak (hajime) od strane glavnog sudije počeće demonstracija sve do znaka stop/yame nakon 30 sekundi. Demonstracija mora biti istog trenutka zaustavljena, ne gubeći ni na trenutak iz vida bezbednost ukea.

Ostala dva takmičara koji će se u nastavku naći u ulozi torija dužni su da prate istu proceduru sve dok glavni sudija ne proglasi kraj demonstracije (soremade).

Svaki sudija će dodeliti ocenu i saopštiti je takmičarima i publici. Zapisničar će objaviti ukupan rezultat tima.

Tim će se nakloniti glavnom sudiji i zatim napustiti takmičarski prostor na prikladan/dostojanstven način.

TOK TAKMIČENjA

Za sve kate svaki tim će se sastojati od 2 takmičara od kojih će jedan biti tori, a drugi uke.

Takmičari stoje izvan takmičarskog prostora naspram jedan drugog i pozdravljaju se naklonom u stojećem položaju. Stupaju na takmičarski prostor, okreću se ka glavnom sudiji i pozdravljaju ga naklonom u stojećem položaju.

Takmičari se okreću jedan prema drugom i pozdravljaju se naklonom u stojećem položaju.

Izvođenje prve tehnike se smatra početkom kate, a završni naklon u stojećem položaju predstavlja njen završetak.

SUĐENjE I NAČIN UTVRĐIVANjA POBEDNIKA

Postoje dva načina utvrđivanja pobednika: suđenje na osnovu superirnosti i suđenje sa ocenama.

Suđenje na osnovu superiornosti

Dva takmičarska para (crveni i beli) ulaze na takmičarski prostor i istovremeno izvode svoje kate. Na kraju izvođenja kate, sudije dizanjem zastavica (crvenih ili belih) određuju pobednika.

Takmičenje se nastavlja po sistemu eliminacije, u smislu da pobednik ide u sledeći krug takmičenja. Repasaž može biti uključen kao mogućnost o čemu će unapred biti dato obaveštenje.

Suđenje sa ocenama

Pri svakom izvođenju kate sudije (3-5 sudija) sude dodelom ocena

Svaki sudija dodeljuje ocenu u rasponu od 5.5 do 10.0 sa decimalnim delovima od 0.1

Ukoliko sudi pet sudija najviša i najniža ocena se odbacuju, dok se ostale tri sabiraju da bi se dobio ukupni rezultat (maksimum 30 poena). Ukoliko dođe do nerešenog rezultata, sve ocene će se sabrati. Ukoliko i tada rezultat bude nerešen, sudije će odlučiti o pobedniku nakon konsultacija.

Ukoliko sude tri sudije sve ocene se uzimaju u obzir. Ukoliko dođe do nerešenog rezultata, sudije će odlučiti o pobedniku nakon konsultacija.

Opšta pravila suđenja

Kata se ocenjuje na osnovu sledećih opštih pravila suđenja:

 • Ubedljivi i realni napadi i padovi, torijevo kretanje u odnosu na ukeov napad (distanca, korak, izbacivanje iz ravnoteže ukea)
 • Sigurnost u tehnici (gard, tajming)
 • Reiho (ponašanje i stav)
 • Dinamika tehnike, brzina

Sudije moraju biti kvalifikovane i prepoznate od strane Takmičarske komisije

Sudijski nadzor

Takmičarska komisija imenuje jednog od sudija za Glavnog sudiju koji će biti odgovoran za pravilnu primenu akata koji se tiču suđenja mečeva.

Odluke Sudijske komisije se smatraju za konačne i ne može se podneti žalba na njih.

TANTO TAI-SABAKI

Takmičenje se odvija u dva poluvremena u trajanju od po 30 sekundi bez zaustavnog vremena.

Jedan takmičar drži tanto, dok je drugi praznih ruku. Takmičar sa tantom pokušava da poentira ubodom, dok drugi takmičar pokušava da izbegne ubod koristeći kretanje (Tai-sabaki).

Tanto se razmenjuje na kraju prvog poluvremena.

Dozvoljeno je do 5 uboda tantoom. Ukoliko se do ovog broja dođe pre isteka 30 sekundi bez zaustavnog vremena, tanto se razmenjuje tada.

Poeni se dodeljuju za ubode i izbegavanja uboda koristeći kretanje (Tai-sabaki).

Presuda za ubod tantom je Tsuki-ari.

U slučaju poentiranja takmičara koji se brani kretanjem, izbegavanje jednog ispravnog pokušaja uboda nagrađuje se jednim odbrambenim (bogyo) poenom.

Pobeda i poraz se dosuđuju na osnovu ukupnog rezultata iz oba poluvremena.

U slučaju izjednačenog rezultata, odluka o pobedniku se donosi na osnovu sledećeg redosleda prioriteta:

 • Broj uboda tantom
 • Broj kaznenih poena

Ukoliko je rezultat isti i nakon provere prethodnih podataka, biće uzeto sledeće u razmatranje:

 • Gard tokom napada i odbrane
 • Kvalitet i veština kada je kretanje u pitanju

Odstupanja od opštih pravila suđenja su moguća u sledećim slučajevima:

 • Kada Tošu smanji rastojanje ne dozvoljavajući Tantou ispravan napad. Kada Tanto smanji rastojanje
 • Kada Tanto zada ubod u nagnutom stavu ka napred. Kada Tanto zada ubod iz kontra stava (eva noga – desna ruka i obratno)
 • Kada Tošu nema ispravan stav prilikom izbegavanja uboda

TOSHU RANDORI

Traje dva poluvremena od po 1 minut i 30 sekundi bez zaustavnog vremena.

Bilo koja od 17 baznih tehnika ili priznatih varijacija iz Randori no Kata mogu biti korištene za napad i odbranu.

Odstupanja od opštih pravila suđenja su moguća u sledećim slučajevima:

 • Shido kada takmičar odugovlači,
 • Shido kada su tehnike izvedene sa nepravilnim stavom.

TANTO RANDORI

Primenjuju se pravila navedena u  „SAF Aikido randori regulations and referee signals“

Za tumačenje, izmenu i dopunu ovog pravilnika nadležna je Takmičarska komisija.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

U Vrnjačkoj Banji, 04.02.2017. godine

Predsedavajući skupštine Društva

Slavko Alimpić