PRAVILNIK
O ŠODOKAN AIKIDO SISTEMU TAKMIČENjA

Ovim pravilnikom o šodokan aikido sistemu takmičenja (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se osnovne odredbe o sistemu takmičenja i opštih uslova takmičenja koja se odvijaju u šodokan aikidou, kao i prava i obaveze pojedinaca, odnosno udruženja i njihovih međusobnih odnosa vezanih za šodokan aikido i takmičarske aktivnosti i delatnosti u organizaciji ili pod okriljem Društva za borilačke veštine „Centar za razvoj aikidoa“ (u daljem tekstu: Društvo).

Sva šodokan aikido takmičenja su manifestacije koje se organizuju i odvijaju prema unapred utvrđenim pravilima takmičenja Šodokan aikido federacije (Shodokan Aikido Federation) (u daljem tekstu: SAF).

Za primenu ovog Pravilnika zadužena je Takmičarska komisija.

Takmičarska komisija ima onoliko članova koliko udruženja učestvuje u sistemu takmičenja. Svake sednice rotiraju se predsedavajući sednice, kako bi bila ispoštovana ravnopravnost svih članova takmičarske komisije. Predsedavajući se smenjuju počev od najstarijeg ka najmlađem članu takmičarske komisije.

Ukoliko takmičarska komisija nema minimum tri člana, njenu ulogu preuzima Upravni odbor Društva do zadovoljenja ovog uslova.

Takmičarska komisija sastaje se po potrebi.

Mandat članova komisije traje najviše 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Takmičarska komisija odluke donosi većinom prisutnih članova.

Takmičarska komisija:

 • Raspisuje konkurs za organizaciju takmičenja u svim uzrasnim kategorijama
 • Priprema predlog Kalendara takmičenja;
 • Vrši kontrolu ispunjenosti uslova za organizaciju takmičenja u skladu sa pravilnikom SAF-a.
 • Daje ocenu kvaliteta organizacije svih takmičenja koji su u šodokan aikido kalendaru takmičenja.

TAKMIČARSKE DISCIPLINE

Takmičenja se održavaju u BORBAMA i izvođenju KATA, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

VRSTE TAKMIČENjA

Šodokan aikido takmičenja mogu biti: pojedinačna i ekipna.

Pojedinačna takmičenja:

 1. Nacionalna šodokan aikido prvenstva u svim uzrasnim kategorijama.
 2. Turnirska takmičenja (domaća i međunarodna) koja se nalaze u kalendaru takmičenja, a organizuju ih klubovi učesnici šodokan aikido takmičenja.
 3. Posebna takmičenja – takmičenja u organizaciji Društva koja se ne nalaze u kalendaru takmičenja.
 4. Nacionalna šodokan aikido liga

Ekipna takmičenja:

 1. Nacionalni šodokan aikido kup

Organizaciju takmičenja sprovodi udruženje kome se dodeli organizacija, na predlog Takmičarske komisije. Organizator ima obavezu da u roku od 7 dana po održanom takmičenju objavi pisani izveštaj sa svim podacima sa takmičenja na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

Plasmani svih takmičara i ekipni plasmani koji su nastupili na takmičenju objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

Turnirska takmičenja su sva takmičenja koja se nalaze u kalendaru takmičenja, a organizuju ih udruženja koja se takmiče u Šodokan aikido takmičenjima. Organizatori ovih takmičenja su dužni da u roku od 7 dana po održanom takmičenju, dostave kancelariji Društva izveštaj o plasmanu takmičara i udruženja, koji će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

Posebna pojedinačna takmičenja su:

 • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za studente;
 • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za učenike srednjih škola;
 • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za učenike osnovnih škola;
 • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za osobe sa invaliditetom;
 • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za veterane.

Upravni odbor Društva na predlog Takmičarske komisije na kraju svake kalendarske godine propisuje koja posebna pojedinačna prvenstva će se održati u narednoj godini. U izuzetnim slučajevima, Upravni odbor Društva može u toku kalendarske godine doneti odluku da se održi neko takmičenje koje nije u kalendaru za tekuću godinu, ali propozicije takmičenja moraju da se dostave postojećim učesnicima šodokan aikido takmičarima, najmanje mesec dana pre održavanja takmičenja.

Propozicije ovih prvenstava propisuje Upravni odbor Društva za svako takmičenje posebno, na predlog Takmičarske komisije.

UZRASNE KATEGORIJE

Takmičenja se održavaju u uzrasnim kategorijama definisanim Pravilnikom o formatima takmičenja:

UČESNICI TAKMIČENjA

Učesnici takmičenja su udruženja i njihovi takmičari.

Takmičar jeste lice koji učestvuje na takmičenju, kao član udruženja, u skladu sa ovim pravilnikom. Udruženja moraju biti registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

PRAVO UČEŠĆA NA TAKMIČENjIMA

Pravo učešća na takmičenjima imaju takmičari i takmičarke koji su uredno registrovani u svojim matičnim udruženjima, imaju periodični lekarski pregled koji nije stariji od 6 meseci, odnosno potvrdu o posebnom zdravstvenom pregledu koji nije stariji od 6 meseci.

Pravo učešća na posebnim takmičenjima imaju oni takmičari koji su predviđeni posebnim propozicijama takmičenja, uz uslov da imaju periodični lekarski pregled koji nije stariji od 6 meseci, odnosno potvrdu o posebnom zdravstvenom pregledu koji nije stariji od 6 meseci u slučajevima predviđenim zakonom. Identifikacije ovih takmičara reguliše se propozicijama takmičenja (studenti – indeks, učenici – đačku knjižicu i sl.).

Pravo učešća na turnirskim takmičenjima imaju takmičari i takmičarke koji su uredno registrovani u svojim matičnim udruženjima, koji imaju potvrdu o periodičnom zdravstvenom pregledu koji nije stariji od 6 meseci, odnosno potvrdu o posebnom zdravstvenom pregledu koji nije stariji od 6 meseci. Na ovim takmičenjima pravo nastupa imaju i takmičari stranih udruženja, a njihova identifikacija se reguliše propozicijama takmičenja (takmičarska knjižica, odobrenje njihovog udruženja, putna isprava, uverenje o utvrđenoj opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje takmičarskih aktivnosti i uverenje o utvrđenoj posebnoj zdravstvenoj sposobnosti).

            Takmičari/ke imaju pravo nastupa u starijim uzrasnim kategorijama od svoje samo uz overenu saglasnost svog matičnog udruženja i pismenu saglasnost roditelja/staratelja ukoliko je takmičar/ka maloletan/na. Ukoliko je takmičar/ka punoletan/na može sam/a potpisati saglasnost.

ŽREB I TOK TAKMIČENjA

Pojedinačna takmičenja

Šodokan aikido takmičenja se obavezno obavljaju pomoću računarskog programa Društva. Ukoliko organizator takmičenja nije uspeo da obezbedi računarski program, za žrebanje se mogu koristiti i drugi računarski programi. Organizator je dužan da blagovremeno obezbedi alternativne načine žrebanja za slučaj nepredviđenih okolnosti.

Tok prvenstvenih i turnirskih takmičenja je sledeći:

Za kategorije sa 6 i više takmičara – takmičenja se održavaju po kup sistemu sa potpunim repasažom. Takmičenja se održavaju do dobijanja finalista posle čega se pristupa repasažu u kojem se sastaju takmičari odnosno ekipe po redosledu kojim su gubili susrete od finalista. Pobednik repasaža iz grupe “A” i pobednik iz grupe “B” dele treće mesto, dok se finalisti sastaju u borbi za prvo mesto. Peta mesta zauzumaju takmičari koji su izgubili u repasažnoj borbi za medalju, a sedma mesta zauzimaju takmičari koji su izgubili u pretposlednjoj repasažnoj borbi (borba pre borbe za medalju). Pojedinačna i ekipna kup takmičenja u borbama održava se po kup sistemu bez repasaža. Prvo mesto zauzima takmičar koji je pobedio u finalu, a treća mesta zauzimaju takmičari koji su izgubili u polufinalnim mečevima. Od petog do osmog mesta su plasirani takmičeri koji su izgubili u četvrt finalnim mečevima.

Za kategorije sa 3-5 takmičara primenjuje se Round robin sistem takmičenja (takmičari u grupi sastaju se svako sa svakim).

Za takmičarske kategorije sa 2 takmičara – do dve pobede. 3 meča će se održati u slučaju da je posle dve borbe rezultat 1:1 u pobedama.

Kod žreba za ligu primenjuje se modifikovana Bergerova tabela:

 • I kolo              1:8 2:7 3:6 4:5
 • II kolo             1:2 3:7 4:6 8:5
 • III kolo           3:1 4:7 8:2 5:6
 • IV kolo           4:1 3:2 8:6 5:7
 • V kolo            4:2 3:8 5:1 6:7
 • VI kolo           3:4 5:2 8:7 6:1
 • VII kolo          5:3 8:4 6:2 7:1

Plasman takmičara u ligi određuje se na osnovu broja osvojenih bodova. U slučaju da jedan ili više takmičara imaju isti broj bodova redosled se određuje u prvom stepenu na osnovu razlike ostvarenih pojedinačnih pobeda i poraza takmičara, u drugom stepenu na osnovu ukupne razlike osvojenih poena takmičara i u trećem stepenu redosled se određuje na osnovu rezultata međusobnih susreta. Ako se i na ovaj način ne može odrediti plasman održaće se poseban susret tih takmičara koji mora imati konačnog pobednika.

Ekipna takmičenja

Broj i struktura takmičara u ekipi definisan je Pravilnikom o takmičarskim formatima.

Tok takmičenja je sledeći:

Za kategorije sa 6 i više takmičara – održava se po kup sistemu bez repasaža. Prvo mesto zauzima ekipa koja je pobedila u finalu, a treća mesta zauzimaju ekipe koji su izgubili u polufinalnim mečevima. Od petog do osmog mesta su plasirane ekipe koji su izgubile u četvrt finalnim mečevima.

Za kategorije sa 3-5- takmičara primenjuje se Round robin sistem takmičenja (ekipe se sastaju svaka sa svakom).

Za takmičarske kategorije sa 2 ekipe – do dve pobede. 3 meča će se održati u slučaju da je posle dve borbe rezultat 1:1 u pobedama.

Na početku takmičenja ekipa može nastupiti ukoliko ima potreban broj takmičara. U suprotnom ne može nastupiti. Ukoliko u sledećem kolu dođe do povrede ili iz drugog razloga takmičar ne može da nastupi, ekipa može nastupiti ukoliko ima rezervnog takmičara koji će zameniti povređenog, u suprotnom gubi susret sa nulom.

Za svaki ekipni susret, vođa ekipe je dužan, da u predviđenom roku (najkasnije na treći poziv rukovodioca takmičenja) preda prijavu sastava ekipe. Prijavljeni redosled takmičara mora se poštovati, a u suprotnom ekipa će izgubiti susret sa nulom, kao i u slučaju ako vođa ekipe ne preda prijavu u predviđenom roku.

Ekipa koja nije došla na takmičenje, diskvalifikuje se iz daljeg takmičenja i nema pravo na povraćaj ni jednog dela participacije uplaćene za to takmičenje. Diskvalifikovana ekipa prelazi u niži rang takmičenja, postignuti rezultati se brišu i protiv iste se pokreće disciplinski postupak.

PLASMAN TAKMIČARA

Plasman takmičara na pojedinačnim takmičenjima

U kategorijama sa 6 i više takmičara, proglašava se prvo mesto (pehar, zlatna medalja i diploma), drugo mesto (srebrna medalja i diploma) i dva treća mesta (bronzana medalja i diploma).

U kategorijama sa 3-5 takmičara proglašava se prvo mesto (zlatna medalja i diploma), drugo mesto (srebrna medalja i diploma) i jedno treće mesto (bronzana medalja i diploma).

U kategorijama sa 2 takmičara dodeljuje se zlatna medalja i diploma i srebrna medalja i diploma.

Takmičar koji nije učestvovao ni u jednom meču, nije ostvario ni plasman.

Ukoliko je za određenu kategoriju prijavljen samo jedan takmičar, isti ne ostvaruje pravo na plasman na takmičenju i ne dodeljuju mu se medalja i diploma.

Plasman udruženja na pojedinačnim takmičenjima

Plasman udruženja na pojedinačnim takmičenjima određuje se zbrajanjem plasmana pojedinačnih takmičara, s tim što se u obzir ne uzimaju plasmani takmičara koji nisu ostvarili nijednu pobedu na takmičenju.

Plasman ekipa na ekipnim takmičenjima

U kategorijama sa 6 i više ekipa, proglašava se prvo mesto (pehar, zlatne medalje i diplome), drugo mesto (srebrne medalje i diplome) i dva treća mesta (bronzane medalje i diplome).

U kategorijama sa 3-5 ekipa proglašava se prvo mesto (pehar, zlatne medalje i diplome), drugo mesto (srebrne medalje i diplome) i jedno treće mesto (bronzane medalje i diplome).

U kategorijama sa 2 ekipe dodeljuju se zlatne medalje i diplome i srebrne medalje i diplome.

Ekipa koja nije učestvovala ni u jednom meču, nije ostvarila ni plasman.

Ukoliko je za određenu kategoriju prijavljena samo jedna ekipa, ista ne ostvaruje pravo na plasman na takmičenju i ne dodeljuju joj se medalje i diplome.

TRENERI I TAKMIČARI

Uz svako borilište iza zaštitnog (reklamnog) panoa, nalaze se dve stolice: za trenera „crvenog“ i trenera „belog“ takmičara.

Dozvoljeno je da samo jedan trener bude uz borilište.

Za vreme trajanja meča, zabranjeno je prisustvo bilo kojih drugih lica uz borilište osim, eventualno, radnika obezbeđenja i službenih lica.

Trener je odgovoran za ponašanje svog takmičara, od dolaska na mesto takmičenja do izlaska sa mesta takmičenja, pre i posle svake borbe.

Trener je dužan da sedi na stolici za sve vreme trajanja meča, a prostor predviđen za trenere će napustiti zajedno sa svojim takmičarom posle završetka meča.

Trener vodi računa o tome da takmičar napusti borilište odmah posle završetka nadmetanja, u suprotnom ceo tim može biti suspendovan.

Za vreme meča, zabranjena je komunikacija između trenera i takmičara izuzev između komandi Matte i Hajime, kada je treneru dozvoljeno da komunicira sa svojim takmičarom u cilju davanja taktičkih saveta, ohrabrivanja, davanja instrukcija u nekim neočekivanim situacijama kao što su povrede i sl. U slučaju nepoštovanja ovog pravila, glavni sudija na borilištu će odstraniti trenera iz takmičarske zone. Trener je dužan da bez odlaganja napusti takmičarsku zonu, u suprotnom ceo tim može biti suspendovan.

Takmičari ne smeju:

 • Davati bilo kakve komentare ili kritikovati sudijske odluke, odnosno ispravljati sudijske odluke;
 • Upućivati nepristojne gestove sudijama, službenim licima, ili publici;
 • Demonstrirati bilo kakav vid nedoličnog ponašanja.

Zabranjeno je vršenje bilo kojih radnji koje omalovažavaju organizatora, takmičare, sudije, službena lica, protivnikovog trenera, publiku, odnosno treća lica.

Zabranjeni su:

 • Bilo kakvi komentari ili kritika sudijskih odluka
 • Zahtevi sudijama za ispravkom odluka,
 • Bilo kakvi uvredljivi, pogrdni gestovi i reči upućeni sudijama, službenim licima ili gledalištu,
 • Dodirivanje, udaranje, šutiranje reklamnih panoa ili bilo kog dela opreme,
 • Bilo kakav gest ili verbalno izražavanje kojim se pokazuje nepoštovanje prema protivniku, sudijama, službenim licima, protivničkom treneru, prema sopstvenom takmičaru i slični oblici neprimerenog ponašanja.

Ukoliko bilo koji trener prekrši ova pravila, zabraniće mu se dalje učešće na takmičenju i neće mu biti dozvoljen ulazak u takmičarsku zonu. Trener će morati da ode u prostor predviđen za gledalište.

Rukovodilac takmičenja, delegat, rukovodilac suđenja ili sudija obavezni su da prijave sva nepoštovanje prethodna dva člana ovog pravilnika.

Takmičarska oprema mora biti u skladu sa opštim pravilima SAF-a. Svi treneri su obavezni da pre početka takmičenja upozore svoje takmičare na potrebu ispravnosti.

Organizator takmičenja je obavezan da Predsednikom Sudijske komisije obezbedi kontrolu takmičarske opreme, pre izlaska takmičara u borilački prostor.

            Ukoliko nema kontrole takmičarske opreme, sudija na borilištu je obavezan da pre početka meča, ukoliko za to postoji potreba, proveri ispravnost takmičarske opreme vizuelnim pregledom.

Takmičar čija takmičarska oprema nije ispravna, a nema rezervnu, biće diskvalifikovan za taj meč.

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

Propozicije za sve vrste takmičenja obavezno sadrže sledeće podatke:

 • Naziv takmičenja,
 • Naziv tehničkog organizatora takmičenja,
 • Ime i prezime rukovodioca takmičenja,
 • Uzrasne kategorije na takmičenju,
 • Datum održavanja takmičenja,
 • Mesto održavanja takmičenja,
 • Mesto, početak i kraj žrebanja
 • Sistem takmičenja
 • Vreme početka takmičenja,
 • Broj borilišta na kojima se održava takmičenje,
 • Nagrade i priznanja pojedincima i ekipama
 • Ostali podaci značajni za održavanje takmičenja.

Na kraju teksta obavezno se navodi: Takmičenje se održava opštim pravilima takmičenja SAF-a, Pravilnika o sistemu takmičenja Društva i ostalih normativnih akata Društva.

KALENDAR TAKMIČENjA

Za takmičenja definisana ovim Pravilnikom, Takmičarska komisija predlaže kalendar takmičenja, koji usvaja Društvo.

Kalendar takmičenja utvrđuje se posebno za svaku takmičarsku godinu, najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Promene u Kalendaru takmičenja moguće su samo u izuzetnim slučajevima i odluka o promenama mora se doneti najkasnije 45 dana pre predviđenog početka takmičenja od strane Društva, na predlog Takmičarske komisije.

ORGANI ZA SPROVOĐENjE TAKMIČENjA

Prvostepeni organ za sprovođenje takmičenja je Takmičarska komisija. Prava i obaveze organa za sprovođenje  takmičenja utvrđuju se pravilima takmičenja SAF-a i ovim pravilnikom.

Prvostepeni organ za sprovođenje takmičenja obavezno izdaje izveštaj o plasmanu na održanom takmičenju i dostavlja ga svim udruženim Regionalnim Savezima.

Drugostepeni organ za sprovođenje takmičenja je Upravni odbor Društva.

PRIJAVLjIVANjE ZA ORGANIZACIJU ŠODOKAN AIKIDO TAKMIČENjA

Upravni odbor Društva po usvajanju kalendara takmičenja za narednu godinu na predlog Takmičarske komisije, objavljuje konkurs za organizaciju takmičenja.

U konkursu su navedeni datumi održavanja takmičenja kao i uzrasti istih.

Klubovi se za organizovanje turnira prijavljuju tako što naznače:

– ime turnira za čiju organizaciju se prijavljuju,

– datum i mesto održavanja (sa eventualnim alternativnim datumom),

– uzrasne kategorije – propozicije takmičenja.

U Nacionalni kalendar takmičenja mogu ući samo turniri koji u toku jednog dana na programu takmičenja nemaju više od tri (3) uzrasne kategorije takmičara i turniri koji su dobili pozitivnu ocenu sa prošlogodišnjeg turnira, ako su ga organizovali.

Ispravnost prijave proverava Takmičarska komisija, te prijave koje smatraju potpunim i čiju ispravnost su utvrdili, overavaju i prosleđuju Upravnom odboru Društva, koji donosi konačnu odluku o organizaciji turnira.

OBAVEZE ORGANIZATORA TAKMIČENjA

Organizator treba da obezbedi sledeće uslove za tehničku organizaciju -sprovođenje takmičenja:

Da obezbedi odgovarajuću salu ili dvoranu za takmičare i publiku i održavanje takmičenja, sa osnovnim fizičko tehničkim uslovima za održavanje takmičenja.

 • Odgovarajuće prirodno i veštačko osvetljenje sale.
 • Provetrenost i cirkulaciju vazduha u sali.
 • Odgovarajuće grejanje sale.
 • Sale moraju da poseduju sanitarne čvorove i svlačionice za ekipe.
 • Fizička odvojenost borilišta od gledališta mora biti minimum 2m i to – stabilnom ogradom ili reklamnim panoima.
 • Mora obezbediti tatami za najmanje dva borilišta 8×8m (za uzrast kadeti-seniori), ili najmanje dva borilišta 6h6m(za uzrast dečaka i devojčica).
 • Obezbediti elektronske semafore za svako borilište po jedan.
 • Obezbediti ručne semafore za svako borilište po jedan kao i punoletne osobe za rad. – Obezbediti adekvatno ozvučenje sa najmanje dva mikrofona.
 • Obezbediti stolice za trenere, dve po borilištu, zapisnički sto, sto za ručne i el. semafore, sto za lekare i dovoljan broj stolica za sudije.
 • Obezbediti štoperice – hronometre po dve za svako borilište.
 • Obezbediti četiri vage, dve za muškarce, dve za žene, da budu baždarene.
 • Obezbediti pobedničko postolje, i odgovarajuće banere.
 • Pored redovne dekoracije sale, na vidnom mestu mora biti istaknuta zastava Republike Srbije i intoniranje himne Republike Srbije
 • Da obavesti pismenim pute najbližu policijsku stanicu u mestu održavanja najkasnije tri dana pre.
 • Potrebno je organizovati redarsku službu, tako da ista može na vreme da reaguje na eventualne izgrede kako na borilištu.
 • Angažovati lekara odnosno medicinsku službu.
 • Obezbediti pehare, medalje i diplome za sve osvajače.
 • Obezbediti najpovoljniji smeštaj za one takmičare koji bi želeli da dođu ranije na takmičenje, dok troškove njihovog smeštaja snose matična udruženja.
 • Obaveza organizatora je da isplati taksu službenim licima.
 • Tehnički organizator je obavezan da službenim licima, delegatu i sudijama, pruži svu potrebnu pomoć od dolaska u mesto takmičenja do odlaska sa takmičenja.
 • Obaveza organizatora je da izvrši najavu takmičenja preko sajta Društva kao i da putem istog dostavi izveštaj sa takmičenja sa celokupnim rezultatima i fotografijama.
 • Obaveza organizatora je da obezbedi fotografa i snimatelja.
 • Da ispuni druge eventualne uslove u skladu sa opštim i posebnim aktima koja se odnose na šodokan aikido takmičenja.

Pre početka takmičenja predsedavajući Takmičarske komisije, ili Rukovodilac takmičenja koga odredi Takmičarska komisija, je obavezan da utvrdi da li su svi propisani uslovi ispunjeni i da li se takmičenje može održati. Ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi, ima pravo da takmičenje odloži i svi troškovi učesnika padaju na teret organizatora. Da bi se izbegli svi sporni momenti oko organizacije takmičenja, tehnički organizator je u obavezi da konsultuje predsedavajućeg Takmičarske komisije oko potrebnih tehničkih sredstava za organizaciju takmičenja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

U Vrnjačkoj Banji, 04.02.2017. godine

Predsedavajući skupštine Društva

Slavko Alimpić