PRAVILNIK O SISTEMU BODOVANjA

Ovim pravilnikom o sistemu takmičenja (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se osnovne odredbe o sistemu bodovanja takmičarskih aktivnosti i delatnosti u organizaciji ili pod okriljem Društva.

Sva šodokan aikido takmičenja su manifestacije koje se organizuju i odvijaju prema unapred utvrđenim pravilima takmičenja Šodokan aikido federacije (Shodokan Aikido Federation) (u daljem tekstu: SAF).

Za primenu ovog Pravilnika zadužena je Takmičarska komisija.

Takmičarska komisija ima onoliko članova koliko udruženja učestvuje u sistemu takmičenja. Svake sednice rotiraju se predsedavajući sednice, kako bi bila ispoštovana ravnopravnost svih članova takmičarske komisije. Predsedavajući se smenjuju počev od najstarijeg ka najmlađem članu takmičarske komisije.

Ukoliko takmičarska komisija nema minimum tri člana, njenu ulogu preuzima Upravni odbor Društva do zadovoljenja ovog uslova.

Takmičarska komisija sastaje se po potrebi.

Mandat članova komisije traje najviše 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Takmičarska komisija odluke donosi većinom prisutnih članova.

TAKMIČARSKE DISCIPLINE

Takmičenja se održavaju u BORBAMA i izvođenju KATA, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

VRSTE TAKMIČENjA

Šodokan aikido takmičenja koja se boduju mogu biti: pojedinačna i ekipna.

Pojedinačna takmičenja:

  1. Nacionalna šodokan aikido prvenstva u svim uzrasnim kategorijama.
  2. Turnirska takmičenja (domaća i međunarodna) koja se nalaze u kalendaru takmičenja, a organizuju ih klubovi učesnici šodokan aikido takmičenja.
  3. Posebna takmičenja – takmičenja u organizaciji Društva koja se ne nalaze u kalendaru takmičenja.
  4. Nacionalna šodokan aikido liga

Ekipna takmičenja:

  1. Nacionalni šodokan aikido kup

Posebna pojedinačna takmičenja su:

  • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za studente;
  • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za učenike srednjih škola;
  • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za učenike osnovnih škola;
  • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za osobe sa invaliditetom;
  • Nacionalno šodokan aikido prvenstvo za veterane.

Upravni odbor Društva na predlog Takmičarske komisije na kraju svake kalendarske godine propisuje koja posebna pojedinačna prvenstva će se održati u narednoj godini. U izuzetnim slučajevima, Upravni odbor Društva može u toku kalendarske godine doneti odluku da se održi neko takmičenje koje nije u kalendaru za tekuću godinu, ali propozicije takmičenja moraju da se dostave postojećim učesnicima šodokan aikido takmičarima, najmanje mesec dana pre održavanja takmičenja.

Propozicije ovih prvenstava propisuje Upravni odbor Društva za svako takmičenje posebno, na predlog Takmičarske komisije.

UZRASNE KATEGORIJE

Takmičenja se održavaju u uzrasnim kategorijama definisanim Pravilnikom o formatima takmičenja.

Svi  bodovi koje takmičar osvoji na navedenim tipovima  takmičenjima pripisuju se klubu za koji je takmičar registrovan  i takmičaru za tu godinu.

U slučaju prelaska takmičara u drugi klub  u toku sezone, takmičar zadržava sve bodove, s tim da se oni pripisuju klubu iz kojeg je otišao a novi klub sabira bodove od datuma prelaska takmičara. Prelazni rokovi su od 1. januara do 1. februara u prvom prelaznom roku i drugom prelaznom roku od 20. avgusta do 20. septembra tekuće godine.

Tabelarni prikaz  načina bodovanja, kriterijumi, tipovi takmičenja, koeficijenti za takmičare i klubove.

VREDNOST PLASMANA R.B. TIP TAKMIČENjA KOEFICIJENT

ZA POJEDINAČNO

UČEŠĆE KOEFICIJENT

ZA EKIPNO

UČEŠĆE
Zlatna medalja: 7 REGIONALNO PRVENSTVO H 5 / H 3 /
Srebrna medalja:5 ŠKOLSKO PRVENSTVO H10 / H5 /
Bronzana medalja:3 NACIONALNI KUP H10 / H5 /
4 mesto:1 ŠODOKAN LIGA H25          10 H12 5
NACIONALNO PRVENSTVO H30 10 H15 5
SEMINAR / 8 / /
TRENING / 1 / /

 Bodovanje se vrši na sledeći način, primer:

Tip takmičenja (primer), Nacionalno prvenstvo h vrednost, (primer) zlatna medalja=30h7=210 bodova koji se pripisuju takmičaru i klubu

Šodokan liga  bodovaće se od 1-4 mesta po vrednostima  plasmana h25 pojedinačno, a  za  5.mesto=18 ,6.mesto=16 ,7.mesto= 14 i 8.mesto=12  bodova za takmičara i za klub, a ostali imaju 10 bodova za učešće. Fudokan liga  ekipno bodovaće se od 1-4 mesta po vrednostima  plasmana h12  a za  5.mesto=10 ,6.mesto=9 ,7.mesto= 8 i 8.mesto=7  bodova za takmičara i za klub a ostali imaju 5 bodova za učešće.

Bodove za učešće dobijaju samo takmičari koji nisu osvojili medalju.

Ukoliko na bodovnoj rang listi takmičari imaju isti broj bodova gledaće se broj osvojenih zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, ako i u tom slučaju bude identično gledaće se međusobni susreti.

Takmičarska komisija obavezuje se da posle svakog takmičenja objavi na sajtu rezultate sa takmičenja, kao i da ažurira bodovnu rang listu klubova i takmičara.

Za tumačenje, izmenu i dopunu ovog pravilnika nadležna je Takmičarska komisija.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom  objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji Društva.

U Vrnjačkoj Banji, 04.02.2017. godine

Predsedavajući skupštine Društva

Slavko Alimpić