Nebojša Alimpić
Majstor aikidoa 2. DAN
Aktivan: 2001. -
Osnovni podacie-poštaFacebook
Aleksandar Đorđević
Majstor aikidoa 1. DAN
Aktivan: 2010. -
Osnovni podaci
Aleksandar Kljajić
Majstor aikidoa 1. DAN
Aktivan: 2010. -
Osnovni podaci
Nikola Arsenijević
Majstor aikidoa 1. DAN
Aktivan: 1999-

Komora aikido majstora predstavlja stručno telo Društva za borilačke veštine “Centar za razvoj aikidoa”, pretežno u oblasti aikidoa

Članovi Komore su nosioci licenci kojima je u skladu sa priznatim položenim majstorskim stepenom obuke i stečenim zvanjem majstora aikidoa od strane Upravnog odbora Društva, izdata Licenca majstora aikidoa istog stepena kao i DAN zvanje, a na osnovu podnetog zahteva za izdavanje licence.

Pod danom sticanja licence smatra se dan donošenja odluke Upravnog odbora Društva o izdavanju licence.

Danom sticanja licence, stiče se i svojstvo člana Komore, od kog dana imalac licence stiče sva prava i obaveze po osnovu članstva u Komori.

Lice kome je izdata odgovarajuća licenca, dobija primerak Programa obuke za učenička i majstorska zvanja zaključno sa stepenom koji je položio, legitimaciju i pečat člana Komore.

Primerak Programa obuke za učenička i majstorska zvanja zaključno sa stepenom koji je položio, legitimaciju i pečat člana izdaje Društvo o trošku člana Komore.

Članovi Komore su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima prema Društvu.

Članovi Komore imaju naročito sledeća prava i obaveze:

 1. Da poštuju Statut Društva i ovu Odluku;
 2. Da redovno izmiruju svoje obaveze prema društvu;
 3. Da neguju i poštuju tradiciju i duh tradicionalnih japanskih borilačkih veština, pretežno aikidoa;
 4. Da pokreću i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Društva sa ciljem unapređenja borilačkih veština, pretežno aikidoa;
 5. Da obučavaju samostalno ili sa jednim ili više članova Komore u skladu sa dobijenim primerkom Programa obuke za učenička i majstorska zvanja zaključno sa stepenom koji je položio.
 6. Da ispituju samostalno ili sa jednim ili više članova u skladu sa dobijenim Programom obuke za učenička i majstorska zvanja Društva pretežno u oblasti aikidoa i izdaju potvrde o položenim ispitima zaključno sa 2. KYU stepenom.
 7. Da koriste lični pečat člana Komore pod uslovima propisanim ovim aktom.
 8. Da poštuju i primenjuju sve odluke, cenovnike, normative, programe iz oblasti borilačkih veština, pretežno aikidoa koje donese i usvoji Skupština i Upravni odbor Društva.

Za ispitivanje za stepene od 1. KYU – 3. DAN, zadužen je Savez aikido klubova Srbije.

Lični pečat člana Komore je zarubljenog kvadratnog (četvorougaonog) oblika, stranice 3,5 cm.

Lični pečat, u sredini, u okviru centralnog kruga prečnika 2,8 cm, sadrži ispisano ime, srednje slovo i prezime člana Komore na srpskom jeziku ćirilicom i na engleskom jeziku.

Iznad imena i prezimena je znak Komore u obliku dva slova S i dva obrnuta slova S u četiri zarubljena četvorougla, a ispod imena i prezimena ispisano je majstorsko zvanje na engleskom i japanskom jeziku i broj licence.

Po obodu kruga je ispisano: KOMORA AIKIDO MAJSTORA na srpskom jeziku ćiriličnim pismom i engleskom CHAMBRE OF AIKIDO MASTERS.

Lični pečat članu Komore izdaje Društvo.

Društvo o trošku člana naručuje izradu ličnog pečata kod ovlašćenog izrađivača, i stara se o tome da pečat u potpunosti bude izrađen u skladu sa ovom Odlukom.

Član Komore, može uz svaku licencu koju poseduje, imati samo jedan lični pečat.

Lični pečat se zamenjuje ako su se promenili podaci iz obaveznog sadržaja pečata, kao i u slučaju kada se pečat tokom upotrebe toliko istrošio da više nije upotrebljiv.

U slučaju zamene pečata iz razloga navedenih u prethodnom stavu ovog člana, član Komore je dužan da prilikom zamene pečata, stari pečat preda Društvu.

Zamenu ličnog pečata isključivo vrši Društvo.

Troškove zamene pečata snosi član Komore.

Duplikat ličnog pečata se izdaje u slučaju nestanka ili gubitka.

U slučaju nestanka ili gubitka pečata, član Komore je dužan da o tome odmah obavesti Komoru.

Lični pečat člana Komore koji je nestao ili je izgubljen oglasiće se nestalim i nevažećim na internet prezentaciji Društva. Oglašavanje će izvršiti Društvo o svom trošku.

Izradu duplikata ličnog pečata isključivo vrši Društvo.

Članovi Komore preuzimanjem ličnog pečata odgovaraju za njegovo čuvanje i pravilnu upotrebu.

Član Komore, kome je lični pečat poveren, dužan je da pečat pravilno koristi i čuva na način kojim se onemogućava neovlašćeno korišćenje pečata.

U slučaju gubitka, zloupotrebe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi sa upotrebom ličnog pečata, član Komore dužan je da o tome odmah obavesti Društvo.

Troškove izrade novog pečata snosi član Komore.

Član Komore ličnim pečatom i potpisim overava sledeće dokumente:

 1. Potvrda da je kandidat uspešno položio prijavljeni stepen obuke;
 2. Zapisnik sa polaganja;
 3. Analize, elaborati, prilozi i studije u oblasti borilačkih veština, pretežno aikidoa.
 4. Stručna mišljenja,
 5. Preporuke za izdavanje licenci,
 6. Ispravljeni, precrtani, umetnuti ili dodati delovi u izvornom dokumentu,

Lični pečat člana Komore se prilikom overavanja, po pravilu, stavlja sa desne strane na kraju odgovarajućeg dokumenta pored imena i prezimena člana Komore, a sa leve strane stavlja se mesto i datum overe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.